tuyên giáo đảng ủy

Danh sách cán bộ phụ trách Tuyên giáo Đảng ủy
Ngày đăng 03/08/2015 | 10:22  | Lượt xem: 778

 

  Họ và tên Năm sinh Chức danh Địa chỉ mail
Nguyễn Thị Lan Huyên 18/06/1982 Đảng ủy viên- PCT.HĐND

nguyenthilanhuyen_longbien@hanoi.gov.vn

 

1. Chức năng: Ban tuyên giáo Đảng ủy phường (cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng ủy) là bộ phận tham mưu, giúp việc của cấp ủy trong chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác tuyên giáo. Ban tuyên giáo Đảng ủy do Ban chấp hành Đảng bộ cùng cấp ra Quyết định thành lập, hoạt động theo nhiệm kỳ của Ban chấp hành Đảng bộ nơi ra quyết định thành lập.

2. Nhiệm vụ: Ban tuyên giáo Đảng ủy phường (cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng ủy) có các nhiệm vụ như sau:

- Giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch: Quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị; bồi dưỡng, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; là thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về "ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH" của Đảng ủy cơ sở.

- Triển khai, tổ chức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội; công tác thông tin trong nội bộ Đảng; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, tư tưởng lạc hậu, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

- Chỉ đạo tổ chức công tác phát hành, sử dụng các loại báo, tạp chí của Đảng, các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động, văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở địa phương.

 - Tổ chức việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và dư luận trong quần chúng nhân dân; kịp thời phát hiện và báo cáo với cấp ủy và Ban tuyên giáo cấp trên những vấn đề bức xúc, nổi cộm có ảnh hưởng tới sự ổn định về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

- Triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo.

- Cùng với cấp ủy nghiên cứu, bổ sung lịch sử đảng bộ và chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương.