tư pháp - hộ tịch

Bộ phận tư pháp phường Đức Giang
Ngày đăng 04/08/2015 | 11:03  | Lượt xem: 479

1. Danh sách cán bộ tư pháp phường:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công nhiệm vụ

Địa chỉ mail

1

Nguyễn Thị Trang

Công chức Tư pháp – hộ tịch

-Thực hiện toàn bộ các nội dung công việc về  đăng ký và quản lý hộ tịch theo thẩm quyền, công tác tư pháp – chứng thực.

-Làm việc tại bộ phận Một cửa

-Công tác kiểm soát, rà soát các thủ tục hành chính :

Nguyenthitrang_pdg_longbien@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thủy

Công chức tư pháp- hộ tịch

 

-Công tác giải quyết đơn thư

-Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo  dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trên địa bàn phường

-Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND & UBND phường theo trình tự, quy định của Luật:

-Công tác theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường trách nhiệm của Nhà nước

-Công tác hòa giải ở cơ sở

-Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác về Hội Luật Gia

Nguyenthithuy_longbien@hanoi.gov.vn

2. Phân công nhiệm vụ chi tiết: xem tại đây