chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
37/NQ/ĐU Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở 2017 17/01/2017
63-KH/ĐU Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường, mô hình hoạt động bộ phận TNHS&TKQ phường năm 2017 16/01/2017
28/KHLT-UBND-UBMTTQ KH liên tịch tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2017. Bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở 13/01/2017
26/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra dịch vụ văn hóa thông tin và truyền thông trên địa bàn phường Đức Giang năm 2017 12/01/2017
25/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về gia đình năm 2017 12/01/2017
24/KH-UBND Kế hoạch công tác thông tin và truyền thông phường Đức Giang năm 2017 12/01/2017
21/KH-BCĐ Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phường Đức Giang năm 2017 11/01/2017
19/KH-UBND Kế hoạch hoạt động sự nghiệp Thể dục thể thao phường Đức Giang năm 2017 10/01/2017
18/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Văn hóa thông tin năm 2017 10/01/2017
17/KH-UBND KH v/v duy trì áp dụng, cải tiến và công bố lại hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 phường ĐG năm 2017 10/01/2017
01-KH/ĐU Kế hoạch kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy phường năm 2017 09/01/2017
62-KH/ĐU Kế hoạch kiểm tra giám sát của BTV, BCH đảng bộ năm 2017 09/01/2017
61-KH/ĐU Kế hoạch tổ chức quán triệt , tuyên truyền triển khia thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 BCHTW Đảng khóa XII 09/01/2017
14/KH-UBND 09/01/2017 Kế hoạch hoạt động đài truyền thanh phường Đức Giang năm 2017 09/01/2017
13/KH-UBND KH Triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội năm 2017 07/01/2017
11/KH - UBND Thực hiện giai đoạn II ( 2016-2020) Chương trình phát triển thanh niên phường Đức giang giai đoạn 2011-2020 06/01/2017
10/KH - UBND Đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng phường Đức Giang năm 2016 06/01/2017
05-CTr/ĐU Chuonwg trình làm việc năm 2017 của Đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy phường 05/01/2017
03/KH-UBND Kế hoạch Đại hội TDTT Cụm VH-TT Đức Giang lần thứ IV năm 2017 05/01/2017
142-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác tổ chức, văn phòng đảng ủy năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm 2017 30/12/2016