quản lý đô thị

Bộ phận quản lý đô thị
Ngày đăng 04/08/2015 | 15:21  | Lượt xem: 555

 Danh sách cán bộ quản lý đô thị và phân công nhiệm vụ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công nhiệm vụ

1

Phạm Sỹ Hùng

Lao động hợp đồng trật tự đô thị

- Giúp việc cho đ/c Phùng Quốc Ân – công chức Địa chính ở lĩnh vực công tác quản lý trật tự đô thị.

-Chịu trách nhiệm trước Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách khối kinh tế - đô thị về kết quả hoạt động công tác chuyên môn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo UBND phường và đ/c phụ trách bộ phận địa chính phân công.

 

2

Đoàn Nam Phong

Lao động hợp đồng trật tự đô thị

- Giúp việc cho đ/c Phùng Quốc Ân – công chức Địa chính xây dựng ở lĩnh vực quản lý trật tự đô thị.

- Chịu trách nhiệm trước Phó chủ tịch UBND phường phụ trách khối kinh tế - đô thị về kết quả hoạt động công tác chuyên môn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo UBND phường và đồng chí phụ trách bộ phận địa chính phân công.

 

3

Trương Bá Phú

CB không chuyên trách về  giao thông – thủy lợi- VSMT

 

- Công tác vệ sinh môi trường:  

- Công tác phòng chống tệ nạn xã hội

- Công tác đô thị: