Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 9

 | Lượt xem: 37
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 9 từ tuần 36 đến tuần 39

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 8/2018

 | Lượt xem: 85
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 8/2018

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 8

 | Lượt xem: 80
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 8 từ tuần 31 đến tuần 35

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 7/2018

 | Lượt xem: 62
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 7/2018

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 7

 | Lượt xem: 61
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 7 từ tuần 27 đến tuần 30

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 6/2018

 | Lượt xem: 57
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 6/2018

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 6

 | Lượt xem: 72
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 6 từ tuần 22 đến tuần 26

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 5/2018

 | Lượt xem: 35
Lịch tiếp dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 5/2018

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 5

 | Lượt xem: 36
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 5 từ tuần 18 đến tuần 22

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 4/2018

 | Lượt xem: 34
Lịch tiếp dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 4/2018