Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 11 từ tuần 44 đến tuần 48

 | Lượt xem: 63
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 11 từ tuần 44 đến tuần 48

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 11/2018

 | Lượt xem: 44
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 11/2018

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 10

 | Lượt xem: 56
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 10

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 10/2018

 | Lượt xem: 43
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 10/2018

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 9/2018

 | Lượt xem: 45
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 9/2018

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 9

 | Lượt xem: 83
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 9 từ tuần 36 đến tuần 39

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 8/2018

 | Lượt xem: 116
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 8/2018

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 8

 | Lượt xem: 124
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 8 từ tuần 31 đến tuần 35

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 7/2018

 | Lượt xem: 92
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 7/2018

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 7

 | Lượt xem: 95
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 7 từ tuần 27 đến tuần 30