lao động thương binh xã hội

Bộ phận lao động thương binh xã hội
Ngày đăng 04/08/2015 | 13:49  | Lượt xem: 331

1. Cán bộ phụ trách:

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ mail
1 Phạm Thị Hạnh Công chức văn hóa – xã hội  phamthihanh_longbien@hanoi.gov.vn

2. Phân công nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước cơ quan chuyên môn cấp trên và lãnh đạo UBND phường về công tác lao động thương binh & xã hội  bao gồm các nội dung công việc thuộc các lĩnh vực công tác sau:

- Tham mưu UBND phường lập chương trình, kế hoạch công tác Lao động thương binh và xã hội trình UBND phường và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

- Thống kê dân số lao động, tình hình việc làm, hành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo  về  số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động- thương binh và xã hội của phường;

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công. Theo dõi việc chi trợ cấp BHXH cho các đối tượng hưu trí, mất sức ở địa phương. 

- Phối hợp với các đoàn thể trong việc chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách; quản lý việc nuôi dưỡng chăm sóc các đối tượng xã hội ở cộng đồng;

- Thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn phường.   

- Tham mưu UBND phường thực hiện việc sơ kết, tổng kết báo cáo công tác lao động – thương binh – xã hội của phường.

- Phối hợp với bộ phận tư pháp, văn hóa – thông tin của phường tổ chức  tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thương binh – xã hội.

- Tham mưu UBND phường xây dựng các kế hoạch, tổ chức và triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác trẻ em. Làm các báo cáo định kỳ và đột xuất lên cơ quan chuyên môn cấp trên đảm bảo đúng tiến độ thời gian yêu cầu.

-  Phối hợp với bộ phận Tư pháp  rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động thương binh & xã hội.

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn  khác trong cơ quan UBND phường tổ chức thực hiện tốt các hoạt động của UBND phường;

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, xây dưng lịch công tác cá nhân, đề xuất lịch tổ chức hội nghị của tháng sau và xây dựng kế hoạch biểu nhiệm vụ trọng tâm công việc hàng tháng theo tiến độ thời gian yêu cầu.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo UBND phường phân công.