lao động thương binh xã hội

Ban chỉ đạo phường tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo cuối năm 2018
Ngày đăng 16/10/2018 | 09:26  | Lượt xem: 197

Sáng ngày 15/10/2018, tại phòng họp số 305 - Phường Đức Giang, BCĐ trợ giúp người nghèo họp thống nhât kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2018.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thuần - ĐUV, PCT UBND phường - Trưởng ban chỉ đạo, các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường.

Thực hiện kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 31/08/2018 của UBND phường Đức Giang về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018; Sau gần 2 tháng tổ chức triển khai, thẩm định, niêm yết công khai kết quả cụ thể: Tổng số hộ nghèo đầu năm 2018 là 38 hộ, hộ cận nghèo 22 hộ. Trong năm, bằng nhiều giải pháp hỗ trợ đã giảm 15 hộ nghèo, phát sinh 1 hộ nghèo mới tại tổ 16 với nguyên nhân do chủ hộ bị mắc bệnh hiểm nghèo hiện bị suy thận mức độ nặng, hoàn cảnh rất khó khăn. Đối với hộ cận nghèo đã giảm 11 hộ, phát sinh 6 hộ.

Tại hội nghị các đồng chí thành viên BCĐ và các ngành được phân công hỗ trợ đầu năm các hộ thoát nghèo đều phân tích làm rõ cụ thể từng trường hợp và thống nhất với kết quả thực hiện điều tra của thường trực Ban chỉ đạo.

100 % đại biểu có mặt tại hội nghị thống nhất với kết quả thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo của thường trực ban chỉ đạo. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thuần - PCT UBND phường - Trưởng ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường thống nhất và đánh giá cao thường trực Ban chỉ đạo, các ngành đoàn thể đã chủ động triển khai các giải pháp thực hiện thoát nghèo bền vững. Hội nghị biểu quyết chốt danh sách 24 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo cuối năm 2018 và giao cho thường trực Ban chỉ đạo hoàn thiện biên bản báo cáo UBND Quận theo quy định. 

Bộ phận lao động thương binh xã hội
Ngày đăng 04/08/2015 | 13:49  | Lượt xem: 467

1. Cán bộ phụ trách:

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ mail
1 Phạm Thị Hạnh Công chức văn hóa – xã hội  phamthihanh_longbien@hanoi.gov.vn

2. Phân công nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước cơ quan chuyên môn cấp trên và lãnh đạo UBND phường về công tác lao động thương binh & xã hội  bao gồm các nội dung công việc thuộc các lĩnh vực công tác sau:

- Tham mưu UBND phường lập chương trình, kế hoạch công tác Lao động thương binh và xã hội trình UBND phường và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

- Thống kê dân số lao động, tình hình việc làm, hành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo  về  số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động- thương binh và xã hội của phường;

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công. Theo dõi việc chi trợ cấp BHXH cho các đối tượng hưu trí, mất sức ở địa phương. 

- Phối hợp với các đoàn thể trong việc chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách; quản lý việc nuôi dưỡng chăm sóc các đối tượng xã hội ở cộng đồng;

- Thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn phường.   

- Tham mưu UBND phường thực hiện việc sơ kết, tổng kết báo cáo công tác lao động – thương binh – xã hội của phường.

- Phối hợp với bộ phận tư pháp, văn hóa – thông tin của phường tổ chức  tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thương binh – xã hội.

- Tham mưu UBND phường xây dựng các kế hoạch, tổ chức và triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác trẻ em. Làm các báo cáo định kỳ và đột xuất lên cơ quan chuyên môn cấp trên đảm bảo đúng tiến độ thời gian yêu cầu.

-  Phối hợp với bộ phận Tư pháp  rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động thương binh & xã hội.

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn  khác trong cơ quan UBND phường tổ chức thực hiện tốt các hoạt động của UBND phường;

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, xây dưng lịch công tác cá nhân, đề xuất lịch tổ chức hội nghị của tháng sau và xây dựng kế hoạch biểu nhiệm vụ trọng tâm công việc hàng tháng theo tiến độ thời gian yêu cầu.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo UBND phường phân công.