MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019!

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

CÔNG TÁC ĐẢNG

Lễ ra mắt chi bộ đảng Công ty TNHH Hồng Quân (21/05/2019 14:30:00)

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 của Thành ủy Hà Nội "về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành...
Xem tất cả