địa chính môi trường

Bộ phận địa chính xây dựng
Ngày đăng 04/08/2015 | 15:11  | Lượt xem: 887

1. Danh sách cán bộ địa chính xây dựng phường:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

1

 Ông Nguyễn Đặng Hải

Công chức địa chính

Nguyendanghai_longbien@hanoi.gov.vn

2

Vũ Thị Ninh

Công chức Địa chính

Vuthininh_longbien@hanoi.gov.vn

3

Đinh Khánh Duy Lao động hợp đồng địa chính

dinhkhanhduy_longbien@hanoi.gov.vn

4

 Nguyễn Huy Sơn

Lao động hợp đồng địa chính

Nguyenhuyson_longbien@hanoi.gov.vn

5

 Trần Anh Tuấn

Lao động hợp đồng địa chính

Trananhtuan_pdg_longbien@hanoi.gov.vn

6

 Nguyễn Thị Hồng Trang

Lao động hợp đồng địa chính

Nguyenthihongtrang_longbien@hanoi.gov.vn

2. Phân công nhiệm vụ: xem tại đây