dân số khhgđ

Bộ phận dân số kế hoạch hóa gia đình
Ngày đăng 04/08/2015 | 13:53  | Lượt xem: 311

1. Cán bộ phụ trách:

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ mail
1 Nguyễn Thị Hương Viên chức dân số nguyenthihuong_pdg_longbien@hanoi.gov.vn

2. Phân công nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước cơ quan chuyên môn cấp trên và lãnh đạo UBND phường về công tác Dân số - KHHGĐ  bao gồm các nội dung công việc thuộc các lĩnh vực công tác sau:

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND phường trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể về công tác dân số – KHHGĐ do quận giao;

- Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật, chương trình, kế hoạch về dân số – KHHGĐ;

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách về Dân số -KHHGĐ;

- Thực hiện chương trình, dự án từ các nguồn tài trợ do UBND quận giao; xây dựng và cấp phát kinh phí cho các đối tượng  thực hiện chính sách và những người trực tiếp làm công tác Dân số - KHHGĐ  (nếu có);

- Quản lý mạng lưới cộng tác viên dân số của các tổ dân phố để cung cấp dịch vụ, tư vấn và thu thập thông tin, cập nhật sổ sách  để làm báo cáo định kỳ liên quan đến công tác Dân số -KHHGĐ ;

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trao đổi kinh nghiệm về thực hiện pháp lệnh dân số.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo UBND phường phân công.