danh sách đại biểu hđnd phường

Giới thiệu về Hội đồng nhân dân phường Đức Giang khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 16/08/2016 | 15:02  | Lượt xem: 1909

Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Hội đồng  nhân dân phường gồm 27 Đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân phường được quy định tại Điều 33 Luật tổ chức chính quyền địa phường năm 2015, cụ thể:

1. Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân phường.

2. Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn phường hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn phường.

3. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân phường; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân phường.

4. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách phường; điều chỉnh dự toán ngân sách phường trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách phường. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của phường trong phạm vi được phân quyền.

5. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

6. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân phường bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này.

7. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân phường và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân phường xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

8. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

+ Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân phường Đức Giang:

Thường trực Hội đồng nhân dân phường gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

Hội đồng nhân dân phường thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế- xã hội. Ban của Hội đồng nhân dân phường gồm có Trưởng ban, một Phó trưởng ban và các ủy viên.

Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân hoạt động theo chức năng nhiệm vụ:

* Chủ tịch HĐND phường:

Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy phường và cấp trên về mọi hoạt động  thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân.

Điều hành công việc của Thường trực HĐND phường. Thay mặt Thường trực HĐND giữ mối quan hệ với các cơ quan quận, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố, đại biểu HĐND quận ứng cử tại phường, với Đảng ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ phường, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân.

Chủ tọa các kỳ họp của HĐND phường. Chủ trì các phiên họp của Thường trực HĐND, và tham gia các cuộc họp của Thường trực với UBND, Ủy ban MTTQ phường, với các cơ quan tổ chức chính trị - xã hội; với các trưởng, phó các ban HĐND.

Phụ trách công tác xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy của HĐND phường theo phân cấp quản lý cán bộ;

Ký nghị quyết, biên bản kỳ họp HĐND; ký các văn bản quan trọng của HĐND phường gửi Quận uỷ, HĐND, UBND quận; ký giấy chứng nhận đại biểu HĐND phường.

Phê chuẩn dự toán, phương án phân bổ dự toán ngân sách hằng năm và bố trí vốn đầu tư phát triển ngân sách của phường thuộc thẩm quyền HĐND phường;

Ký các quyết định thành lập đoàn giám sát, của Thường trực HĐND phường theo quy định của pháp luật;

Trình HĐND bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo quy định của pháp luật.

* Phó Chủ tịch HĐND phường

Tham gia chủ tọa các kỳ họp của HĐND phường. Tham gia các phiên họp của Thường trực HĐND, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND phường.

Thay mặt Chủ tịch HĐND chỉ đạo, điều hành hoạt động thường xuyên của Thường trực HĐND phường nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND phường theo quy định của pháp luật;

Thay mặt Thường trực HĐND theo dõi, giám sát toàn bộ các lĩnh vực công tác; Phụ trách hoạt động của ban Pháp chế và ban Kinh tế - Xã hội;

Ký các văn bản theo ủy quyền của Chủ tịch HĐND phường.

* Ban Hội đồng nhân dân phường gồm 2 ban: Ban Kinh tế - xã hội và Ban Pháp chế;

- Ban Kinh tế - xã hội của HĐND phường gồm 1 trưởng ban, 1 phó ban và 3 ủy viên  nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách tôn giáo ở địa phương;

- Ban Pháp chế của HĐND phường gồm 1 trưởng ban, 1 phó ban và 3 ủy viên  nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng , an ninh trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền  địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương.