các tdp

Danh sách tổ trưởng TDP
Ngày đăng 27/03/2018 | 09:34  | Lượt xem: 383

DANH SÁCH

TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ TỔ DÂN PHỐ NHIỆM KỲ 2015-2017

STT

Tổ dân ph

H và tên

Chc v

Đin thoi

 
 

1

1

Đoàn Huy Lai

T trưởng

01869097450

 

Lê Văn Tiến 

Tổ phó

0912064368

 

2

3

Nguyn Văn Tâm

T trưởng

0975766636

 

Lê Văn Hảo

Tổ phó

0986037953

 

3

5

Nguyễn Thị Bòng

T trưởng

0942636914

 

Nguyễn Thị Quý

Tổ phó

0972192799

 

4

6

Nguyn Ngc Hòe 

T trưởng

0166513014

 

Nguyễn Văn Thuấn

Tổ phó

01698170780

 

5

7

Nguyễn  Văn Liên

T trưởng

0904637118  

Nguyễn Thị Bích

Tổ phó

01674986876

 

6

8

Phí Văn Năm

T trưởng

0986859685

 

Mạc Văn Thanh

Tổ phó

0966598172  

7

9

Trnh Quang Tun

T trưởng

0986320872

 

Lê Quang Căn

Tổ phó

0976810157

 

8

10

Nguyễn Văn Chuyên

T trưởng

0977862592

 

Bùi Đắc Hoạt

Tổ phó

01296245933

 

9

11

Nguyn Th Thúy Hng

T trưởng

0977973485

 

Lưu Anh Tuấn

Tổ phó

01695272616

 

10

12

Dương Bá Kép

T trưởng

01687014974

 

Nguyễn Thị Ngát

Tổ phó

0913084226

 

11

13

Nguyn Văn Lâm

T trưởng

01692631913

 

Đào Quang Hồi

Tổ phó

01698210458

 

12

14

Nguyn Văn Thành

T trưởng

0914339266

 

Nguyễn Văn Căn

Tổ phó

01696419938

 

13

15

Nguyn Ngc Anh

T trưởng

0912261224

 

Nguyễn Thị Hoa

Tổ phó

01669780885

 

14

16

Vũ Thị Thu

T trưởng

0982747156  

Nguyễn Ngọc Long

Tổ phó

0989069877

 

15

17a

Hoàng Thị Vời

T trưởng

0987314816  

Đỗ Thị Hiển

Tổ phó

0966596387

 

16

17b

Hoàng Th Thanh

T trưởng

01688263578

 

Ngô Quang Hưng

Tổ phó

0912485898

 

17

18

Nguyn Thị Chìa

T trưởng

0963058956

 

Vũ Công Nghiệp

Tổ phó

0975853157

 

18

19

Nguyn Văn Hùng

T trưởng

0913085710

 

 

Vũ Thị Minh Điệp

Tổ phó

0987687986

 

19

20

Nguyn Đc Bng

T trưởng

0975211294

 

Đào Văn Thụ

Tổ phó

0976360056

 

20

21

Trnh Bá Hin

T trưởng

01247905403

 

Phan Thị Phương

Tổ phó

01257571746

 

21

22

Phm Tiến Dũng

T trưởng

0983247583

 

Hoàng Văn Hiệp

Tổ phó

0987525152

 

22

26

Đ Hng Kiên

T trưởng

0983273769

 

Nguyễn Ngọc Lư

Tổ phó

01685036654

 

23

27

Nguyn Viết Khang 

T trưởng

0905006105

 

Bành Thị Khuyến 

Tổ phó

0436556007

 

 

Danh sách tổ trưởng TDP
Ngày đăng 03/08/2015 | 15:12  | Lượt xem: 1034

DANH SÁCH

TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ TỔ DÂN PHỐ NHIỆM KỲ 2015-2017

STT

T dân ph

H và tên

Chc v

Đin thoi

 
 

1

1

Đoàn Huy Lai

T trưởng

01869097450

 

Lê Văn Tiến 

Tổ phó

0912064368

 

2

3

Nguyn Văn Tâm

T trưởng

0975766636

 

Lê Văn Hảo

Tổ phó

0986037953

 

3

5

Nguyn Đình Bo

T trưởng

0987905394

 

Nguyễn Thị Quý

Tổ phó

0972192799

 

4

6

Nguyn Ngc Hòe 

T trưởng

0166513014

 

Nguyễn Văn Thuấn

Tổ phó

01698170780

 

5

7

Đ Kim Bàng

T trưởng

0988558658

 

Nguyễn  Văn Liên

Tổ phó

0904637118

 

6

8

Phí Văn Năm

T trưởng

0986859685

 

Nguyễn Xuân Bích

Tổ phó

0913570856

 

7

9

Trnh Quang Tun

T trưởng

0986320872

 

Nguyễn Văn Toàn

Tổ phó

09044994770

 

8

10

Lê Văn Nam

T trưởng

01659362566

 

Lê Kim Thành

Tổ phó

0989399281

 

9

11

Nguyn Th Thúy Hng

T trưởng

0977973485

 

Lưu Anh Tuấn

Tổ phó

01695272616

 

10

12

Đào Th Tuyết Minh

T trưởng

0987539510

 

Nguyễn Thị Ngát

Tổ phó

0913084226

 

11

13

Nguyn Văn Lâm

T trưởng

01692631913

 

Đào Quang Hồi

Tổ phó

01698210458

 

12

14

Nguyn Văn Thành

T trưởng

0914339266

 

Nguyễn Văn Căn

Tổ phó

01696419938

 

13

15

Nguyn Ngc Anh

T trưởng

0912261224

 

Phạm Thành Đức

Tổ phó

01657374068

 

14

16

Phùng Th Hòa

T trưởng

01666583035

 

Nguyễn Ngọc Long

Tổ phó

0989069877

 

15

17a

Nguyn Ngc Hi

T trưởng

0979419114

 

Đỗ Thị Hiển

Tổ phó

0966596387

 

16

17b

Hoàng Th Thanh

T trưởng

01688263578

 

Nguyễn Văn Hào

Tổ phó

0975776974

 

17

18

Nguyn Văn Ti

T trưởng

0913719164

 

Nguyễn Thị Chìa

Tổ phó

0989604117

 

18

19

Nguyn Văn Tư

T trưởng

0986889407

 

Vũ Thị Minh Điệp

Tổ phó

0987687986

 

19

20

Nguyn Đc Bng

T trưởng

0975211294

 

Đỗ Thị Tường

Tổ phó

0917764598

 

20

21

Trnh Bá Hin

T trưởng

01247905403

 

Phạm Phú Xuân

Tổ phó

0904415605

 

21

22

Phm Tiến Dũng

T trưởng

0983247583

 

Hoàng Văn Hiệp

Tổ phó

0987525152

 

22

26

Đ Hng Kiên

T trưởng

0983273769

 

Nguyễn Ngọc Lư

Tổ phó

01685036654

 

23

27

Nguyn Viết Khang 

T trưởng

0905006105

 

Bành Thị Khuyến 

Tổ phó

0436556007