bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TTHC
Ngày đăng 03/08/2015 | 17:04  | Lượt xem: 515

Danh sách và phân công nhiệm vụ cán bộ làm việc tại bộ phận 1 cứa UBND phường Đức Giang

1. Danh sách cán bộ làm việc tại bộ phận 1 cửa UBND phường Đức Giang

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Đỉa chỉ mail

1

  Nguyễn Thị Thuần

PCT.UBND- trưởng bộ phận 1 cửa

0982485688

  Nguyenthithuan_longbien@hanoi.gov.vn

2

  Nguyễn Thị Hồng Nhung

VPTK- cán bộ số 1

0915619368

  Nguyenthongnhung_longbien@hanoi.gov.vn

3

  Nguyễn Thị Trang

TPHT- cán bộ số 2

0912712640

  Nguyenthitrang_pdg_longbien@hanoi.gov.vn

4

  Vũ Tú Oanh

LĐHĐ- cán bộ số 3

0915118111

  Vutuoanh_longbien@hanoi.gov.vn

5

  Nguyễn Phương Thảo

LĐHĐ- Giúp việc 1 cửa

0975998175

 

2. Phân công nhiệm vụ: xem tại đây